Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Niemodlińska 10

logo_Niemodlińska Dycha 2.jpeg

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy że ruszyły zapisy do naszego biegu Niemodlińska 10. Jest to trzecia edycja naszego biegu, który zaplanowaliśmy w dniu 30 września 2017 roku, mamy nadzieje że frekwencja dopisze, a my dołożymy wszelkich starań aby nie zawieść Państwa oczekiwań. Patronem naszego biegu jest Pani Dorota  Koncewicz Burmistrz Niemodlina, profesjonalną obsługę zapewni Firma Datasport, nie zabraknie niespodzianek i miłych atrakcji. Zapraszamy do udziału, a poniżej prezentujemy regulamin biegu i link do zapisów. Do zobaczenia na trasie.

Regulamin
III  OGÓLNOPOLSKI  BIEG ULICZNY „ NIEMODLIŃSKA DYCHA”
POD PATRONATEM BURMISTRZ NIEMODLINA
PANI DOROTY KONCEWICZ

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy: III Ogólnopolski Bieg Uliczny Niemodlińska Dycha, zwanej dalej Biegiem, jest Gmina Niemodlin a współorganizatorami OSiR Niemodlin, SZS Niemodlin,
UKS Jedynka Niemodlin i Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

I. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja Gminy Niemodlin jako przyjaznej dla biegaczy.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 30 Września 2017 r. w Niemodlinie.

2. Długość trasy:  10,3 km

3. Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie na stronie internetowej www.osir-niemodlin.pl oraz www.niemodlin.pl najpóźniej na 14 dni przed Biegiem.

4.  Start biegu na dystansie 10,3 km nastąpi o godz. 14:00. Trasa:

 • nr 1516  ul. Reymonta – start Hala Widowiskowo - Sportowa
 • nr   ul. Reja,
 • nr  405 ul.  Aleja Wolności na Tułowice
 • nr   ul. Korfantego ( aleja słoneczna )
 • droga gruntowa przez Folwark do ul. Daszyńskiego
 • nr  1515 ul. Daszyńskiego na Lipno
 • nr  1717 ul. Lipno
 • droga polna Lipno – Wydrowice
 • przecinamy drogę nr 405 do RSP Wydrowice
 • ścieżką rowerową szlak zielony do ul. Konopnickiej
 • Ul. Konopnicka do ul. Reymonta
 • nr 1516 ul. Reymonta – meta obok Hali Widowiskowo - Sportowej

III. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od strzału startera.

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani
są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

1. Na trasie Biegu na dystansie 10.3 km rozstawiony będzie jeden punkt odżywiania ( woda ) na 6-tym km.

2. Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W  Biegu głównym na dystansie 10,3 km mogą startować osoby, które urodziły się w roku 2001 lub wcześniej  (uczestnik musi mieć ukończone 16 lat )

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Rejestrację internetową prowadzi firma Data Sport. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.

4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica
lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu”
podpisanej przez rodzica

lub prawnego opiekuna.

5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 26 września 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach 27 – 29.09.  pod warunkiem dostępności miejsc.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także
do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo
do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych
oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Gminę Niemodlin.

8. W Biegu  obowiązuje limit 300 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.

9. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne, 30 września (sobota) w godzinach 10.00 – 13.00

10. Adres Biura Zawodów: Hala Widowiskowo – Sportowa Niemodlin ul. Reymonta 11

11. Po ukończonym biegu,  zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:

 • numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu
 • koszulkę pamiątkową
 • napój
 • pamiątkowy medal

12. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze.

13. Elektroniczny chip będzie wbudowany w numer startowy . Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

14. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika
w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

15. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu. Formularz do pobrania.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

VI. KLASYFIKACJE

1.W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet

b. Klasyfikacje wiekowe –  w biegu głównym na dystansie 10,3 km:

 • K-16, M-16 (rocznik 2001 – 1998)
 • K-20, M-20 (rocznik 1997 – 1988)
 • K-30, M-30 (rocznik 1987 – 1978)
 • K-40, M-40 (rocznik 1977 – 1968)
 • K-50, M-50 (rocznik 1967 – 1958)
 • K-60, M-60 (rocznik 1957 i starsi)

         Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

c. W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej w przypadku K-60 i M-60.

2. Dodatkowa klasyfikacja: Najszybszy Niemodlinianin i Najszybsza Niemodlinianka w biegu głównym na dystansie 10,3 km wyłonione zostaną osoby, które w tej klasyfikacji zajmą   I miejsce. Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w Gminie Niemodlin wg dokumentu tożsamości.

3. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn biegu głównego na dystansie         10,3 km za zajęcie miejsc I-VI zostaną uhonorowani pucharami oraz gotówką lub bonami zakupowymi do realizacji w wyznaczonych sklepach sportowych Opola. Wartość  nagród:

                        1. Miejsce 800 zł

                        2. Miejsce 600 zł

                        3. Miejsce 400 zł

                        4. Miejsce 300 zł

                        5. Miejsce 200 zł

                        6. Miejsce 100 zł

Nagrody zwycięzcom zostaną przekazane w formie gotówki lub dyplomów ,na podstawie których można będzie dokonać zakupów we wskazanych sklepach.

3. W Biegu głównym na dystansie 10,3 km zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

4. W klasyfikacji Najszybszy Niemodlinianin i Najszybsza Niemodlinianka w biegu głównym na 10,3 km zdobywcy I miejsc zostaną uhonorowani statuetkami i nagrodami rzeczowymi.

5. Zwycięzcy w kategoriach generalnych mogą być również nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.

6. Statuetką i nagrodami rzeczowymi, wyróżnieni zostaną najstarszy zawodnik i najstarsza zawodniczka, oraz najmłodszy zawodnik i najmłodsza zawodniczka, którzy ukończą Bieg.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej.

Opłata wpisowa wynosi:

 • 20 zł pierwszych 100 zarejestrowanych i opłaconych Uczestników.
 • 30 zł powyżej setnej osoby zarejestrowanej
 • 40 zł w dniu zawodów tj. 30 września 2017 r. w Biurze Zawodów w przypadku dostępności miejsc (płatność tylko gotówkowa)

2. Limit numerów startowych wynosi 300 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data dotarcia opłaty wpisowej.

W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

3. Wpłat można dokonać na http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3121  lub za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych na platformie Datasport do dnia 25 września 2017 r. Po tym terminie płatności internetowe nie będą możliwe.

4. Osobom urodzonym w roku 1952 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej
w wysokości 50% obowiązującej  stawki.

5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.osir-niemodlin.pl co następuje
po maksymalnie 3 dniach po dokonaniu opłaty.

6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego
lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.

3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających
się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne
dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad
i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 04 października 2017
do godz. 18.00 na adres mailowy osirniemodlin@wp.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej
w dniu 08 października 2017 r.

6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić
w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

9. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy
są ostateczne i nieodwołalne.

10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza,
że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego
się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując
w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu
lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

12. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

13. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

15. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

16. Kontakt z organizatorem :

                                  a) www.osir-niemodlin.pl

                                 b)

                                 c) 77/ 4600124, 77/ 3070602

                                 d)  504 640 837 , 668855115

Link do zapisów http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3121

DOCXRegulamin Bieg Główny 2017.docx (25,76KB)

 

 


Data publikacji: 27-04-2017 08:35
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 10-05-2017 13:03
Modyfikował: Marcin Janik