Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu

OSIR Niemodlin.jpeg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11  49-100 Niemodlin

ogłasza przetarg na:

„Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku gospodarczym na terenie Basenu w Lipnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej”

I. WYNAJMUJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Reymonta 11  49-100 Niemodlin

tel./668855115 ; 77 4600124

e-mail: biuro@osir-niemodlin.pl

II. PRZEDMIOT NAJMU

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy  zlokalizowany  w budynku gospodarczym basenu odkrytego w Lipnie, składający się z:

- pomieszczenia pierwszego - konsumpcyjnego

- pomieszczenia drugiego – zaplecza kuchennego

III. OKRES NAJMU

Umowa najmu zostanie zawarta na czas  funkcjonowania basenu w sezonie letnim 2017
z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Przewidywany termin uruchomienia powinien być uzgodniony z wynajmującym.

IV. WARUNKI NAJMU WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE

1. Najemca przed rozpoczęciem działalności handlowo-gastronomicznej w lokalu uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia i badania:

a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

b) inne wymagane.

2. Odpowiednie dokumenty Najemca przedłoży Wynajmującemu przed dniem rozpoczęcia działalności w lokalu.

3. Najemca w okresie najmu jest zobowiązany do prowadzenia niezbędnych prac remontowych i konserwacji użytkowanych urządzeń, będących własnością Wynajmującego.

4. Najemca zobowiązany jest wykonywać działalność handlowo-gastronomiczną w sposób umożliwiający prowadzenie statutowej działalności Wynajmującego.

5. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddać lokalu w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.

6. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego dokonać żadnych zmian adaptacyjnych
w lokalach objętych umową najmu.

7. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia nakładów związanych z używaniem lokalu
w uzgodnieniu z Wynajmującym w szczególności: napraw urządzeń grzewczych
i elektrycznych (wyłączniki, zabezpieczenia el., gniazda), uzupełnienia oszklenia drzwi i okien, naprawy lub wymiany uszkodzonych okuć, zamków, usuwania niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych.

8. Najemca zobowiązany jest dbać o czystość terenu wokół lokalu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością handlowo-gastronomiczną.

9. Najemca zobowiązuje się do utrzymania w należytej czystości  kontenerów sanitarnych.

10. Najemca obowiązany jest do prawidłowego korzystania z podjazdów do budynku w celu zaopatrzenia lokalu.

11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w przedmiocie najmu
i w takim przypadku ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego wynajmowanych pomieszczeń nie później niż do 7 dni.

12. Po upływie terminu umowy najemca przekaże lokal wynajmującemu w stanie nie pogorszonym.

13. W związku z wynajęciem przedmiotu najmu, Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do ustanowienia świadczeń dodatkowych:

a) udostępnienia energii elektrycznej,

b) udostępnienia dojazdu do przedmiotu najmu,

c) dostarczenia wody,

14. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonane będą w sposób następujący:

a) koszty pobieranej energii elektrycznej ponosi Najemca wg wskazań

podlicznika,

b) opłaty za wodę płaci Najemca wg wskazań podlicznika,

c) koszt założenia podliczników leży po stronie Najemcy                                                           
d) wywóz śmieci i nieczystości na koszt najemcy

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:                                      
1. Koncepcję prowadzenia działalności gastronomicznej.

2. Proponowana kwota opłaty miesięcznej za wynajem lokalu na rzecz wynajmującego.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Wykaz wykonywanych usług o podobnym charakterze w ciągu ostatnich 3 lat.

Oferty należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na Wynajmującego na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji 49-100 Niemodlin ul. Reymonta 11 i oznaczonej hasłem:

„Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku gospodarczym na terenie

Basenu w Lipnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej”.

Najemca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Wynajmujący otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.

Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta
z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

Do kontaktów z oferentami uprawniony jest dyrektor OSiR Krzysztof  Kubiak Tel. 668855115  w godz. 8.00 – 15.00.

Wizja obiektu może być przeprowadzona w terminie wcześniej uzgodnionym
z Wynajmującym.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA, OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2017 r. o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 21.03.2017. o godz. 11.00  w Ośrodek Sportu i Rekreacji Niemodlin ul. Sportowa.  Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

VII. WYBÓR OFERTY

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena czynszu brutto miesięcznie. Wynajmujący podpisze umowę na najem pomieszczeń z oferentem, który spełni wymagania Wynajmującego oraz zaproponuje najwyższą cenę czynszu.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Dyrektor OSiR                                                                                                                       
mgr Krzysztof Kubiak

Administrator Marcin Janik


Data publikacji: 10-03-2017 08:58
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 10-03-2017 09:03
Modyfikował: Marcin Janik