Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Regulamin korzystania z obiektu sportowego Stadion Miejski

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO STADION MIEJSKI w NIEMODLINIE UL DĄBROWSZCZAKÓW

 

1. Stadion jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie zwany dalej OSiR.

2. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.

3. W przypadku organizowania imprez sportowych OSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.

4. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do:

 

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad,

b) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,

 

c) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu,

d) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć, imprez: sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

6. Na obiekcie mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody OSiR.

8. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na obiekcie odpowiada jej organizator.

9. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, ktory jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.

10. Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu za zgodą pracownika obsługi stadionu lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie obiektu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.

11. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

12. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.

13. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem śródkow odurzających.

14. Na terenie obiektu zabrania się:

 

a) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

b) spożywania napójow alkoholowych lub środków odurzających,

 

c) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

d) wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

 

e) niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni,

f) wprowadzania zwierząt,

 

g) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,

h) wjeżdżania pojazdów na teren obiektu bez zezwolenia osoby zatrudnionej na obiekcie,

 

i) rozniecania ognisk.

15. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie zatrudnionej na obiekcie.

16. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Na obiekcie nie prowadzi się depozytu.

18. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

19. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu.

20. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować: OSiR – tel. 77/4600124, Policję – tel. 997 lub Straż Miejską – tel.986

 

DYREKTOR

/-/ Krzysztof Kubiak