Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na projekt medalu „II Niemodlińska Dycha”

logo_Niemodlińska Dycha 2.jpeg

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Projekt medalu

„II Niemodlińska Dycha”

 

I Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.
 2. Konkurs obydwa się pod patronatem Burmistrza Niemodlina.

II Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie medalu, który stanowić będzie wzór lub inspirację do stworzenia medalu na II Niemodlińską Dychę – Ogólnopolski Bieg Uliczny, który odbędzie się dnia 9 października 2016 r. na terenie Gminy Niemodlin.  

III Cele konkursu

 1. Wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu medalu, który stanie się wzorem lub inspiracją do stworzenia medalu na II Niemodlińską Dychę.  
 2. Popularyzacja sportu i promowanie aktywności fizycznej.
 3. Kształtowanie wyobraźni młodzieży poprzez prace plastyczne.
 4. Wspieranie rozwoju talentów, umiejętności plastycznych i graficznych.
 5. Inspirowanie do twórczego działania.
 6. Umożliwienie zaprezentowania własnego talentu.

IV Nagroda

Nagrodą w konkursie jest wykorzystanie najlepszego projektu medalu jako inspiracji lub wzoru do stworzenia medalu na II Niemodlińską Dychę. Ponadto Organizator przewidział nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych projektów.  

V Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas VI szkół podstawowych oraz  młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Niemodlin.
 2. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie za pomocą dowolnie wybranej techniki dwustronnego projektu medalu, który stanowić będzie nagrodę dla uczestników II Niemodlińskiej Dychy, która odbędzie się w dniu
  9 października 2016 r. na terenie Gminy Niemodlin.
 3. Praca wykonana musi być na kole o średnicy nie przekraczającej 20 cm (minimalny wymiar 10 cm).
 4. Projekt medalu zawierać musi następujące informacje:

- awers: II Niemodlińska Dycha oraz element związany z biegami,

- rewers: datę 9 października 2016 r. oraz element charakterystyczny dla Niemodlina

 1. Dostarczona praca opatrzona musi być metryczką zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę i nazwę szkoły.
 2. Konkurs organizowany jest w 2 etapach:

- etap I – szkolny,

- etap II – gminny.

 1. Z każdej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej do etapu gminnego zgłoszonych może być dziesięć najlepszy projektów, ocenianych
  w oparciu o kryteria podane w niniejszym Regulaminie.
 2. II Niemodlińskiej Dysze towarzyszyć będzie wystawa zgłoszonych do konkursu projektów medali.   

VI Warunki ogólne

 1. Osoby zgłaszające swoje prace do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135
  i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195).
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że praca zgłoszona na konkurs została wykonana samodzielnie.
 3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

VII Termin i miejsce składania prac

 1. Etap szkolny – prace należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20.05.2016
 2. Etap gminny – prace należy złożyć w OSiR Niemodlin ul. Sportowa ( stadion ) do dnia 10. czerwca 2016 r.

VIII Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Oceny i wyboru najlepszego projektu dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa, która w swojej ocenia uwzględniać będzie następujące kryteria:

     - ogólny wyraz artystyczny i funkcjonalny,

     - zrozumienie i ujęcie tematu,

     - jakość wykonania i pomysłowość,

     - stopień trudności wykonania,

     - oryginalność pracy,

     - zgodność przesłania zawartego w pracy z przedmiotem konkursu,

     - wyrazistość przekazu.

 1. Decyzja Komisji jest niepodważalna, ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Wyłonienie zwycięskiego projektu plakatu nastąpi do dnia 16.06.2016. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Niemodlin www.niemodlin.pl, stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Niemodlinie www.osir-niemodlin.pl oraz na tablicach informacyjnych
  w szkołach, które wezmą udział w konkursie.
 3. Zastrzega się, iż ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia
  i wytypowania projektu do realizacji.

IX Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

 1. Zwycięski projekt medalu stanie się własnością OSiR-u w Niemodlinie. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go zgodnie z określonym przedmiotem konkursu.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu medalu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

                                                                                 Dyr. OSiR Krzysztof Kubiak


Data publikacji: 28-04-2016 12:05
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 28-04-2016 12:09
Modyfikował: Marcin Janik