Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie

OSIR Niemodlin.png

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie zaprasza do składania ofert w  trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(poniżej 30.000 euro  ) na :

       „Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2016r”.

1. Dane Zamawiającego:

Konto bankowe:  Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddz. W Niemodlinie
Nr konta bankowego:  71 8890 0001 0008 7258 2000 0002

NIP: 9910482101 ,      REGON: 160384657

Dokładny adres do korespondencji: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11 
49-100 Niemodlin

Telefon –   77 4600124 lub 77 3070602 do korespondencji w sprawie zamówienia mail:  osirniemodlin@wp.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.osir-niemodlin.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje

Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2016r..

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi ratownictwa wodnego związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w Lipnie poprzez

11.06 – 26.06. Basen będzie czynny ( przy ładnej pogodzie ) tylko w soboty i niedziele, natomiast od 27.06. codziennie.

 Obiekt składa się z 2 niecek basenowych :

1. Basen pływacki o wymiarach 100x40 m,

2. Basen rekreacyjny /kształt owalny/ - brodzik dla dzieci.

Szczegółowy zakres obowiązków ratownika określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne / Dz.U. nr 57 poz. 358 z 1997r. z późniejszymi zmianami.   

Do podstawowych obowiązków ratowników należy:

a) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłocznie reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

b) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,

c) kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,

d) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,

e) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać),

f) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie basenu,

g) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych),

h) codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby -przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,

i) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,

j) bieżące prowadzenie dziennika pracy.

2.3 Wyposażenie obiektu w sprzęt ratowniczy i medyczny zapewnia Zamawiający.

2.4 Proponowany sposób wykonania usługi: Proszę wziąć pod uwagę propozycję cenową

w rozbiciu na dni pogody oraz niepogody oraz wykonywania usługi w dni powszednie w mniejszym zakresie godzinowym niż w weekendy. W pierwszym wypadku pełna usługa, w drugim gotowość – opłata minimalna. Istnieje możliwość przygotowania noclegów.

2.5 W ofercie cenowej proszę określić stawkę godzinową wykonania usługi ( w rozbiciu

na funkcje np. ratownik starszy, młodszy) proponowaną przez oferenta- co będzie stanowiło podstawę dla porównania ofert !!!  Określamy również cenę całej usługi.

2.6 Zaleca się, aby wykonawca zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy

i wykonania zamówienia.

2.7 Zawartość dokumentów ofertowych

Zestaw materiałów ofertowych obejmuje:

2.7.1 Koncepcje  wykonania usługi,

2.7.2 Wzór oferty,

2.7.3 Załącznik Nr 1.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie :

11 czerwca - 26 sierpnia 2016r..

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.2.1 W zakresie warunków  wskazanych  w punkcie 4.1.1 wymagane jest:

a) dysponowanie ratownikami, nie mniej niż 7( siedem) osób , posiadającymi wymagane uprawnienia, potwierdzone posiadaniem książeczki ratownika WOPR z aktualnymi wpisami, tj. posiadają stopień ratownika uprawniający do pełnienia obowiązków ratownika na pływalniach i kąpieliskach,

b) wykazanie się wykonywaniem podobnych usług w zakresie ratownictwa wodnego, poprzez udokumentowanie np. stosownych umów, wpisów do książeczek WOPR, zaświadczeń  itd.,

c) wypełnieniem załącznika nr 1 wskazując w nim osoby z uprawnieniami, które będą wykonywały usługę.

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Dyrektor OSiR Pan Krzysztof Kubiak Tel.668855115.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

7.2 Dokumenty składające się na ofertę. Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi  następujące dokumenty:

a) Koncepcje wykonania usługi,

b) Oferta sporządzona wg załączonego wzoru,

            c) Formularz Nr 1.

7.3 Ofertę należy umieścić w  zapieczętowanym  opakowaniu (np. koperta)  oznaczonym napisem:
Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2016r.”.

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1 Ofertę należy złożyć w  Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, ul. Reymonta 11,49-100 Niemodlin w sekretariacie w godz. urzędowania tj. 8.00-15.00  lub mailem do dnia 13.05.2016 r.

8.2 Oferty zostaną otwarte w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, ul. Reymonta 11
49-100 Niemodlin   w dniu 16.05.2016r..

9. Wybór Oferenta

9.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową( def. określone art. 632 K.C.)musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

9.2 . Przy wyliczaniu ceny oferty należy uwzględnić polisę OC na czas wykonywania ewentualnej          umowy.

9.3 Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który zaproponuje najniższą stawkę godzinową  oraz najniższą cenę wykonania całej usługi  i spełni oczekiwania zamawiającego.

10. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

10.1 Po otwarciu ofert  zamawiający  zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę w terminie do 5 dni, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia i podpisania przez niego umowy.  

10.3 Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę  do 7 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.

Dyrektor OSiR

Krzysztof Kubiak

Dokumenty do pobrnia:

DOCXO F E R T A basen 2016 - wzór.docx
DOCXOgłoszenie basen S P E C Y F I K A C J A BASEN 2016.docx