Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy na bieg "Niemodlińska 10"

I  OGÓLNOPOLSKI  BIEG ULICZNY „ NIEMODLIŃSKA DYCHA” POD PATRONATEM BURMISTRZ NIEMODLINA

PANI DOROTY KONCEWICZ

I.ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy: I Ogólnopolski Bieg Uliczny Niemodlińska Dycha, zwanej dalej Biegiem, jest Gmina Niemodlin a współorganizatorami OSiR Niemodlin, SZS Niemodlin, UKS Jedynka Niemodlin i Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej,

Partner Techniczny – Firma SPORTDATA.

II.CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja Gminy Niemodlin jako przyjaznej dla biegaczy.

III.TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 10 października 2015 r. w Niemodlinie.

2. Długość trasy:  10 km

3. Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie na stronie internetowej   www.osir-niemodlin.pl oraz www.niemodlin.pl najpóźniej na 14 dni przed Biegiem.

4.  Start biegu na dystansie 10 km nastąpi o godz. 14:00. Trasa:

 •  nr 1516  ul. Reymonta – start Hala Widowiskowo - Sportowa
 • nr   ul. Reja,
 • nr  405 ul.  Aleja Wolności na Tułowice
 • nr   ul. Korfantego ( aleja słoneczna )
 • droga gruntowa przez Folwark do ul. Daszyńskiego
 • nr  1515 ul. Daszyńskiego na Lipno
 • nr  1717 ul. Lipno
 • droga polna Lipno – Wydrowice
 • przecinamy drogę nr 405 do RSP Wydrowice
 • ścieżką rowerową szlak zielony do ul. Konopnickiej
 • Ul. Konopnicka do ul. Reymonta
 • nr 1516 ul. Reymonta – meta obok Hali Widowiskowo - Sportowej

IV. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od strzału startera.

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. PUNKTY KONTROLNE

1. Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W  Biegu głównym na dystansie 10 km mogą startować osoby, które urodziły się w roku 1999 lub wcześniej  (uczestnik musi mieć ukończone 16 lat )

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.osir-niemodlin.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Data Sport. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Link do rejestracji https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1910

3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.

4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 07 października 2015 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach 08 – 09.10.  pod warunkiem dostępności miejsc.

6. W Biegu  obowiązuje limit 300 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.

7. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących porach:

 • 09 października (piątek) w godzinach 12.00 – 18.00
 • 10 października (sobota) w godzinach 10.00 – 13.00

8. Adres Biura Zawodów: Hala Widowiskowo – Sportowa Niemodlin ul. Reymonta 11

9. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:

 • numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu
 • koszulkę pamiątkową
 • napój
 • pamiątkowy medal

10. Elektroniczny chip będzie wbudowany w numer startowy . Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

11. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

VII. KLASYFIKACJE

1.W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet

b. Klasyfikacje wiekowe –  w biegu głównym na dystansie 10 km:

 • K-16, M-16 (rocznik 1999 – 1996)
 • K-20, M-20 (rocznik 1995 – 1986)
 • K-30, M-30 (rocznik 1985 – 1976)
 • K-40, M-40 (rocznik 1975 – 1966)
 • K-50, M-50 (rocznik 1965 – 1956)
 • K-60, M-60 (rocznik 1955 i starsi)

         Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

c. W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej w przypadku  K-60 i M-60.

2. Dodatkowa klasyfikacja: Najszybszy Niemodlinianin i Najszybsza Niemodlinianka w biegu głównym na dystansie 10 km wyłonione zostaną osoby, które w tej klasyfikacji zajmą                  I miejsce. Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w Gminie Niemodlin wg dokumentu tożsamości.

3. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

VIII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn biegu głównego na dystansie            10 km za zajęcie miejsc I-VI zostaną uhonorowani pucharami oraz bonami zakupowymi w sklepach sportowych Opola. Wartość  bonów:

                        1. Miejsce 800 zł

                        2. Miejsce 600 zł

                        3. Miejsce 400 zł

                        4. Miejsce 300 zł

                        5. Miejsce 200 zł

                        6. Miejsce 100 zł

                    Nagrody zwycięzcom zostaną przekazane w formie dyplomów ,na podstawie których można będzie dokonać zakupów we wskazanych sklepach.

3. W Biegu głównym na dystansie 10 km zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

4. W klasyfikacji Najszybszy Niemodlinianin i Najszybsza Niemodlinianka w biegu głównym na 10 km zdobywcy I miejsc zostaną uhonorowani statuetkami.

5. Zwycięzcy w kategoriach generalnych mogą być również nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.

6. Statuetką wyróżnieni zostaną najstarszy zawodnik i najstarsza zawodniczka, którzy ukończą Bieg.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

IX. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej.

Opłata wpisowa wynosi:

 • 20 zł pierwszych 100 zarejestrowanych i opłaconych Uczestników.
 • 30 zł powyżej setnej osoby zarejestrowanej
 • 40 zł w dniach 09 i 10 października 2015 r. w Biurze Zawodów w przypadku dostępności miejsc (płatność tylko gotówkowa)

2. Limit numerów startowych wynosi 300 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data dotarcia opłaty wpisowej.

3. Wpłat można dokonać tu https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1910 , lub za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych na platformie Data sport do dnia 07 października 2015 r  https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1910 . Po tym terminie płatności internetowe nie będą możliwe.

4. Osobom urodzonym w roku 1950 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej  stawki.

5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.osir-niemodlin.pl co następuje po maksymalnie 3 dniach po dokonaniu opłaty.

6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.

3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 13 października 2015 do godz. 18.00 na adres mailowy osirniemodlin@wp.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 15 października 2015r

6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

9. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

12. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

13. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

15. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

16. Kontakt z organizatorem : 77/4600124, 77/3070602, 668855115

         a) www.osir-niemodlin.pl      b)

                                                                            

logo_Niemodlińska Dycha 2.jpeg

REGULAMIN I NIEMODLIŃSKICH BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY POD PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZ NIEMODLINA PANI DOROTY KONCEWICZ

 1. CEL

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Wykorzystanie wartości, jakie niesie sport w rozwoju edukacji.

Promocja Gminy Niemodlin

 1. ORGANIZATOR

 Gmina Niemodlin

 1. WSPÓŁORGANIZATOR

OSiR Niemodlin, SZS Niemodlin, UKS Jedynka Niemodlin

 1. TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dniu 09 października 2015 roku (piątek) w Niemodlinie.

Biuro zawodów będzie mieścić się na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej  w Niemodlinie

STARTY – Stadion Miejski ul. Sportowa,

META – Stadion Miejski ul. Sportowa.

Długość trasy w zależności od kategorii wiekowej.

 1. KATEGORIE WIEKOWE:

I Kategoria wiekowa – rocznik    2009 i mł. –  200 m (Przedszkolaki,  )

II Kategoria wiekowa – rocznik   2007-2008 – 300 m (Kl. I – II)

III Kategoria wiekowa – rocznik  2005-2006 – 400 m (Kl. III - IV)

IV Kategoria wiekowa – rocznik  2003-2004 – 600 m. dz. 800 m chł. ( Kl. V – VI )

V Kategoria wiekowa – rocznik   2000-2002 – 1000 m. dz. 1500 m chł.  (Gimnazjum)

 1. PROGRAM ZAWODÓW:

      9.00 – 9.45 – weryfikacja zawodników

1) 10.00 – start dziewcząt I kategoria wiekowa

2) 10.15- start chłopców I kategoria wiekowa

3) 10.30 – start dziewcząt II kategoria wiekowa

4) 10.45 – start chłopców II kategoria wiekowa

5) 11.00 – start dziewcząt III kategoria wiekowa

6) 11.15– start chłopców III kategoria wiekowa

7) 11.30 – start dziewcząt IV kategoria wiekowa

8) 11.45 – start chłopców IV kategoria wiekowa

9) 12.00 – start dziewcząt V kategoria wiekowa

10) 12.15- start chłopców V kategoria wiekowa

      Ok. godz. 13.00 wręczenie nagród i zakończenie biegów.

 

 1. UCZESTNICTWO

1. Uczestnicy biegów mogą wystartować w biegu pod warunkiem posiadania badań lekarskich lub podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego że dziecko jest zdrowe oraz o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem

dopuszczenia do biegu będzie złożenie podpisu przez rodzica/opiekuna prawnego pod

oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność

3. Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza

zamieszczonego na stronach: www.osir-niemodlin.pl , www.niemodlin.pl lub poprzez przedstawicieli przedszkoli i szkół  lub bezpośrednio w biurze zawodów.

4. Zgłaszanie i weryfikacja uczestników odbędzie się w Biurze OSiR w Hali Widowiskowo-Sportowej w dniach:

28.09. – 08.10.2015 r. w godz. 10.00 - 16.00,

 lub bezpośrednio przed biegiem w biurze OSiR na Stadionie Miejskim 09.10.2015 r. w godz. 09:00 - 09:45.

 

UWAGA! ZAPISY NA BIEG DZIECI I MŁODZIEżY BĘDĄ

PRZYJMOWANE DO DNIA 07.10.2015 r. W OSTATECZNOŚCI W DNIU BIEGU TJ. 09.10.2015 r. DO GODZ. 9.30 !!!

Karty zgłoszeń można pobierać od nauczycieli w-f w szkołach Gminy Niemodlin lub ze strony internetowej lub bezpośrednio w Biurze OSiR Ul. Reymonta 11.

5. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem RĘCZNYM.

 

 1. NAGRODY:
  Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe  medale, napoje, a zawodnicy

zajmujący miejsca I-III puchary i nagrody rzeczowe.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych

zabezpieczających trasę biegu.

2. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych zdarzeń uczestnik jest zobowiązany

do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,

wynikające z winy uczestników biegu.

4. Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub

życia.

5. Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców i drużynowa.

6. Wyniki dostępne będą na stronie: www.osir-niemodlin.pl

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

9. Kontakt do organizatora:

tel. 77 4600124 lub 

e-mail: osirniemodlin@wp.pl

Info: www.osir-niemodlin.pl , www.niemodlin.pl

Piki do pobrania

DOCXRegulamin Bieg G-ˇwny.docx (25,04KB)

DOCXREGULAMIN Niemodlin dzieci (1).docx (19,31KB)

DOCXZg-oszenie Biegi Dzieci i M-odzie¬y.docx (13,20KB)

Linko do zaisów do biegu głównego https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1910


Data publikacji: 11-09-2015 15:31
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 11-09-2015 16:01
Modyfikował: Marcin Janik