Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie

osir_logo1_03.png

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
ul. Reymonta 11
49-100 Niemodlin

Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone w art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, orazposiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonymw przepisach o służbie cywilnej
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Wymagania niezbędne.

 1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 4. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz
 5. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Exel, Płatnik, programy finansowo-księgowe, płacowe)

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
 2. znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych
 3. pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego

 1. całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych
 2. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
 3. przygotowanie planów finansowych jednostki
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

Informacje dodatkowe :

·  Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze w wymiarze 0,5 etatu

·  Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej  www.osir-niemodlin.pl

·  Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej oraz zaliczyć test wiadomości. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie –telefonicznie Wymagane dokumenty:

 • Kopia dowodu osobistego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy , oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień,
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie , nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,

Termin składania dokumentów
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie” należy składać osobiście w biurze OSiR           Ul. Sportowa ( stadion ) - lub przesłać drogą pocztową na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie 49-100 Niemodlin ul. Sportowa ( stadion ) w terminie do dnia 10 czerwca     2015 r. (decyduje data wpływu ).
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Biura po dniu 12 czerwca 2015 r. nie będą rozpatrywane.

                                                                                    Dyrektor  O S i R

PDFNabór na stanowisko Głównego Księgowego.pdf (159,04KB)

DOCXNabór na stanowisko Głównego Księgowego.docx (19,18KB)


Data publikacji: 26-05-2015 09:20
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 26-05-2015 09:25
Modyfikował: Marcin Janik