Linki
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

b9a0aa708b7ba7da3cdb00fcbdc7e4c0.jpeg

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Sportowa  49-100 Niemodlin ogłasza przetarg na:

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku gospodarczym na terenie Stadionu Miejskiego w Niemodlinie przy ul. Sportowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej( PUB SPORTOWY )

I. WYNAJMUJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa  49-100 Niemodlin

tel./668855115 ; 77/ 307 06 02

e-mail: osirniemodlin@wp.pl

II. PRZEDMIOT NAJMU

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy  zlokalizowany  w budynku

gospodarczym Stadionu Miejskiego ( tzw. Rotunda ) w Niemodlinie przy ul. Sportowej, składający się z:

- pomieszczenia pierwszego - konsumpcyjnego

- pomieszczenia drugiego – zaplecza kuchennego

- tarasu widokowego ( możliwość ustawienia parasoli, stołów i ławek )

III. OKRES NAJMU

Umowa najmu może być zawarta na czas do trzech lat z możliwością przedłużenia.

Przewidywany termin uruchomienia 01.04.2015

IV. WARUNKI NAJMU

WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE

1. Najemca przed rozpoczęciem działalności handlowo-gastronomicznej w lokalu uzyska

    wszystkie niezbędne pozwolenia i badania:

            a)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

            b) inne wymagane.

2.  Odpowiednie dokumenty Najemca przedłoży Wynajmującemu przed dniem

      rozpoczęcia działalności w lokalu.

3.  Najemca w okresie najmu jest zobowiązany do prowadzenia niezbędnych prac

     remontowych i konserwacji użytkowanych urządzeń, będących własnością

     Wynajmującego.

4.  Najemca zobowiązany jest wykonywać działalność handlowo-gastronomiczną

     w sposób umożliwiający prowadzenie statutowej działalności Wynajmującego.

5.  Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddać lokalu w całości lub części

     osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.

6.  Najemca nie może bez zgody Wynajmującego dokonać żadnych zmian adaptacyjnych

     w lokalach objętych umową najmu.

7.  Najemca zobowiązuje się do ponoszenia nakładów związanych z używaniem lokalu

     w uzgodnieniu z Wynajmującym w szczególności: napraw urządzeń grzewczych

     i elektrycznych (wyłączniki, zabezpieczenia elektryczne, gniazda), uzupełnienia oszklenia

     drzwi i okien, naprawy lub wymiany uszkodzonych okuć, zamków, usuwania

     niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych.

8.  Najemca zobowiązany jest dbać o czystość terenu wokół lokalu w związku

     z prowadzoną przez siebie działalnością handlowo-gastronomiczną.

9.  Najemca obowiązany jest do prawidłowego korzystania z podjazdów do budynku

     w celu zaopatrzenia lokalu.

10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w przedmiocie

      najmu i w takim przypadku ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego

     wynajmowanych pomieszczeń nie później niż do 7 dni.

11. Po upływie terminu umowy najemca przekaże lokal wynajmującemu w stanie nie

      pogorszonym.

12. W związku z wynajęciem przedmiotu najmu, Wynajmujący zobowiązuje się wobec

       Najemcy do ustanowienia świadczeń dodatkowych:

         a) dostarczenia energii elektrycznej i gazu

         b) udostępnienia dojazdu do przedmiotu najmu,

         c) dostarczenia wody,

         d) dostarczenia ogrzewania

13. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonane będą w sposób następujący:

         a) koszty pobieranej energii elektrycznej ponosi Najemca wg wskazań

             podlicznika,

         b) opłaty za wodę płaci Najemca wg wskazań podlicznika,

         c) koszt założenia podliczników leży po stronie Najemcy                                         

         d) wywóz śmieci i nieczystości na koszt najemcy   

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

     Oferta powinna zawierać  następujące dokumenty:

            1. Koncepcje prowadzenia działalności gastronomicznej

            2. Proponowana kwota opłaty miesięcznej za wynajem lokalu

            3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

                działalności gospodarczej.

            4. Wykaz wykonywanych usług o podobnym charakterze w ciągu ostatnich 3 lat.

Oferty należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na Wynajmującego na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji 49-100 Niemodlin ul. Sportowa

i oznaczonej hasłem:

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku gospodarczym na terenie

Stadionu Miejskiego w Niemodlinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności

handlowo-gastronomicznej ( PUB SPORTOWY)

Najemca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

że Wynajmujący otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.

Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta

z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

Do kontaktów z oferentami uprawniony jest dyrektor OSiR Krzysztof  Kubiak Tel. 668855115  w godz. 8.00 – 15.00

Wizja obiektu może być przeprowadzona w terminie wcześniej uzgodnionym

z Wynajmującym.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA, OTWARCIA

OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2015 r. o godzinie 15:00. Otwarcie ofert nastąpi

w dniu 30.03.2015.   w Ośrodku Sportu i Rekreacji Niemodlin ul. Sportowa

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. WYBÓR OFERTY

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena czynszu brutto

miesięcznie i przedstawiona koncepcja prowadzonej działalności. Wynajmujący podpisze umowę na najem pomieszczeń z oferentem, który spełni wymagania Wynajmującego

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny  

   Dyrektor  OSiR                                                                                                                                                                                   mgr Krzysztof Kubiak


Data publikacji: 23-03-2015 08:38
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 23-03-2015 08:44
Modyfikował: Marcin Janik