Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Basen 2024

 

                                                              INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie zaprasza do składania ofert w  trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(poniżej 30.000 euro  ) na :

     Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2024.

1. Dane Zamawiającego:

Konto bankowe:  Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddz. W Niemodlinie

Nr konta bankowego:  71 8890 0001 0008 7258 2000 0002

NIP: 9910482101 ,      REGON: 160384657

Dokładny adres do korespondencji:

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11  49-100 Niemodlin

Telefon –    77 3070602 do korespondencji w sprawie zamówienia mail:  osirniemodlin@wp.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.osir-niemodlin.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje

Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2024.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi ratownictwa wodnego związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się na basenie odkrytym OSiR Niemodlin ul. Daszyńskiego 8 poprzez dyżury  ratowników WOPR w okresie 15 czerwca – 01.września 2024, w godz.10.00 – 19.00. W dniach 15-16.06  basen będzie czynny ( przy ładnej pogodzie ) tylko w sobotę i niedzielę, natomiast od 22.06. codziennie.

 Obiekt składa się z 2 niecek basenowych :

1. Basen pływacki o wymiarach 100x40 m,

2. Basen rekreacyjny /kształt owalny/ - brodzik dla dzieci

Szczegółowy zakres obowiązków ratownika określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja

1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,

kąpiących się i uprawiających sporty wodne / Dz.U. nr 57 poz. 358 z 1997r. oraz ustawa z dnia 18.08.2011 O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – Dz. U. 2011 Nr 208 Poz. 1240.    

Do podstawowych obowiązków ratowników należy:

a) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłocznie reagowanie na każdy sygnał wzywania

pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

b) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,

c) kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,

d) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,

e) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu (np.

granicy strefy dla umiejących pływać)

f) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie basenu

g) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych

informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych),

h) codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby -

przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,

i) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów

mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,

j) bieżące prowadzenie dziennika pracy.

2.3 Wyposażenie obiektu w sprzęt ratowniczy  zapewnia Zamawiający.

2.4 Proponowany sposób wykonania usługi: Proszę wziąć pod uwagę propozycję cenową, wykonywania usługi w dni powszednie w mniejszym zakresie osobowym niż w weekendy. Istnieje możliwość przygotowania noclegów.

2.5 W ofercie  określamy  cenę całej usługi.

2.6 Zaleca się, aby wykonawca zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

2.7 Zawartość dokumentów ofertowych

Zestaw materiałów ofertowych obejmuje:

2.7.1 Koncepcje  wykonania usługi : opis pracy ratowników oraz opis działań dodatkowych

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w trakcie trwania umowy dodatkowych działań takich jak:

  • Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży we wszystkie wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 11.00
  • Pokazy ratownictwa wodnego
  • Przeprowadzenie zawodów pływackich
  • Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy udzielenia pierwszej pomocy
  • Współorganizacja zawodów pływackich
  • Współorganizacja festynów na rozpoczęcie i zakończenie sezonu

2.7.2 Wzór oferty

2.7.3 Załącznik Nr1

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie :

15 czerwca - 01 września 2024

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1 Spełniają warunki określone w art. 12  Ustawy, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.2.1 W zakresie warunków  wskazanych  w punkcie 4.1.1 wymagane jest:

a) dysponowanie ratownikami, nie mniej niż 5 osób w weekendy i święta oraz 4 osoby w dni powszednie , posiadającymi wymagane uprawnienia, potwierdzone posiadaniem książeczki ratownika WOPR z aktualnymi wpisami, tj. posiadają stopień ratownika uprawniający do pełnienia obowiązków ratownika na pływalniach i kąpieliskach.

b) wykazanie się wykonywaniem podobnych usług w zakresie ratownictwa wodnego, poprzez udokumentowanie np. stosownych umów, wpisów do książeczek WOPR, zaświadczeń  itd

c) wypełnieniem załącznika nr 1 wskazując w nim osoby z uprawnieniami, które będą wykonywały usługę

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest

Dyrektor OSiR Pan Krzysztof Kubiak Tel.668855115

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem

    oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie

    odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i

    złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego

    tytułu względem Zamawiającego.

7.2 Dokumenty składające się na ofertę. Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi

    następujące dokumenty:

a) Koncepcje wykonania usługi

                b) Formularz Nr 1

7.3 Ofertę należy umieścić w  zapieczętowanym  opakowaniu (np. koperta)  oznaczonym napisem: „

Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2024  

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1 Ofertę należy złożyć w  Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, ul. Sportowa 1 - Stadion,

49-100 Niemodlin w sekretariacie w godz. urzędowania tj. 8.00-15.00    do dnia 23.02.2024 r.

8.2 Oferty zostaną otwarte w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, ul. Sportowa 1

 49-100 Niemodlin   w dniu 26.02.2024

9. Wybór Oferenta

9.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową( def. określone art. 632 K.C.)musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

9.2 . Przy wyliczaniu ceny oferty należy uwzględnić polisę OC na czas wykonywania   umowy.

9.3 Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który zaproponuje najniższą stawkę godzinową  oraz najniższą cenę wykonania całej usługi  i spełni oczekiwania zamawiającego.

10. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

10.1 Po otwarciu ofert  zamawiający  zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę w terminie do 5 dni, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do

zawarcia i podpisania przez niego umowy   

10.3 Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę  do 7 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy

 

                                                                                                                  Dyrektor OSiR

                                                                                             

                                                                                                                 Krzysztof Kubiak

 

 

 

 

                                                      

                                                                                                                 Załącznik Nr 1

                                                            

 

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH USŁUGĘ

 

 

 

 

 

LP

 

 

 

 

Imię i nazwisko

Adres  zamieszkania

 

 

Data

urodzenia

 

 

Nr książeczki WOPR

Stopień WOPR

 

 

Podstawa

dysponowania

osobą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis …………………………………………………………….

/osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy/

 

Data…………………………………………………………………

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Działając w imieniu ……………………………………………………………………. i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że wskazane powyżej osoby posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do wykonania usługi .

 

Podpis ……………………………………………..Data…………..

 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11  49-100 Niemodlin

ogłasza przetarg na:

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku gospodarczym na terenie

Basenu w Lipnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności

handlowo-gastronomicznej

I. WYNAJMUJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Reymonta 11  49-100 Niemodlin

tel./668855115 ; 77 4600124

e-mail: biuro@osir-niemodlin.pl

II. PRZEDMIOT NAJMU

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy  zlokalizowany  w budynku

gospodarczym basenu odkrytego w Lipnie, składający się z:

- pomieszczenia pierwszego - konsumpcyjnego

- pomieszczenia drugiego – zaplecza kuchennego

III. OKRES NAJMU

Umowa najmu zostanie zawarta na czas  funkcjonowania basenu w sezonie letnim 2024 z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Przewidywany termin uruchomienia powinien być uzgodniony z wynajmującym

IV. WARUNKI NAJMU

WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE

1. Najemca przed rozpoczęciem działalności handlowo-gastronomicznej w lokalu uzyska

wszystkie niezbędne pozwolenia i badania:

a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

b) inne wymagane.

2. Odpowiednie dokumenty Najemca przedłoży Wynajmującemu przed dniem

rozpoczęcia działalności w lokalu.

3. Najemca w okresie najmu jest zobowiązany do prowadzenia niezbędnych prac

remontowych i konserwacji użytkowanych urządzeń, będących własnością

Wynajmującego.

4. Najemca zobowiązany jest wykonywać działalność handlowo-gastronomiczną

w sposób umożliwiający prowadzenie statutowej działalności Wynajmującego.

5. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddać lokalu w całości lub części

osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.

6. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego dokonać żadnych zmian adaptacyjnych

w lokalach objętych umową najmu.

7. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia nakładów związanych z używaniem lokalu

w uzgodnieniu z Wynajmującym w szczególności: napraw urządzeń grzewczych

i elektrycznych (wyłączniki, zabezpieczenia el., gniazda), uzupełnienia oszklenia

drzwi i okien, naprawy lub wymiany uszkodzonych okuć, zamków, usuwania

niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych.

8. Najemca zobowiązany jest dbać o czystość terenu wokół lokalu w związku

z prowadzoną przez siebie działalnością handlowo-gastronomiczną.

9. Najemca zobowiązuje się do utrzymania w należytej czystości  kontenerów sanitarnych. 

10. Najemca obowiązany jest do prawidłowego korzystania z podjazdów do budynku

w celu zaopatrzenia lokalu.

11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w przedmiocie

najmu i w takim przypadku ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego

wynajmowanych pomieszczeń nie później niż do 7 dni.

12. Po upływie terminu umowy najemca przekaże lokal wynajmującemu w stanie nie

pogorszonym.

13. W związku z wynajęciem przedmiotu najmu, Wynajmujący zobowiązuje się wobec

Najemcy do ustanowienia świadczeń dodatkowych:

a) udostępnienia energii elektrycznej,

b) udostępnienia dojazdu do przedmiotu najmu,

c) dostarczenia wody,

14. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonane będą w sposób następujący:

a) koszty pobieranej energii elektrycznej ponosi Najemca wg ustalonego ryczałtu,

b) opłaty za wodę płaci Najemca j.w.,

c) jeżeli rozliczenia na podstawie podliczników to koszt założenia podliczników leży po stronie Najemcy                         

 d) wywóz śmieci i nieczystości na koszt najemcy ( podpisanie umowy )      

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:  

  1.Koncepcję prowadzenia działalności gastronomicznej i opis wykonanych ulepszeń oraz opis prowadzenia atrakcji podczas sezonu.

2. Proponowana kwota opłaty miesięcznej za wynajem lokalu na rzecz wynajmującego.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej.

3. Wykaz wykonywanych usług o podobnym charakterze w ciągu ostatnich 3 lat.

Oferty należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na Wynajmującego na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji 49-100 Niemodlin ul. Sportowa 1

i oznaczonej hasłem:

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku gospodarczym na terenie

Basenu w Lipnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności

handlowo-gastronomicznej w sezonie letnim 2024

Najemca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

że Wynajmujący otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.

Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta

z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

Do kontaktów z oferentami uprawniony jest dyrektor OSiR 

Krzysztof  Kubiak Tel. 668855115  w godz. 8.00 – 15.00

Wizja obiektu może być przeprowadzona w terminie wcześniej uzgodnionym

z Wynajmującym.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA, OTWARCIA

OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin składania ofert upływa dnia 10.02.2024 r. o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpi

w dniu 12.02.2024. o godz. 11.00  w Ośrodek Sportu i Rekreacji Niemodlin ul. Sportowa 1

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.  

VII. WYBÓR OFERTY

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena czynszu brutto

miesięcznie. Wynajmujący podpisze umowę na najem pomieszczeń z oferentem, który

spełni wymagania Wynajmującego oraz zaproponuje najwyższą cenę czynszu.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny   

Dyrektor OSiR   mgr Krzysztof Kubiak


Data publikacji: 12-02-2024 12:30
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 29-02-2024 08:51
Modyfikował: Marcin Janik