Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Regulamin Hali Widowiskowo - Sportowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W NIEMODLINIE

 

§ 1

1. Hala widowiskowo-sportowa służy do zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

2. Zajęcia w hali odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu miesięcznego.

 

3. Hala sportowa jest czynna: od poniedziałku do soboty włącznie w godz.8.00-21.00

4. W dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 hala udostępniana jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Niemodlin.

 

5. W pozostałych godzinach obiekt może być udostępniany osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 2

1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z obiektu określa cennik opłat zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.

 

 

§ 3

 

 

1. Z hali sportowej mogą korzystać:

 

• dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć, pełnoletniego opiekuna

• kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera

 

• zakłady pracy, instytucje, organizacje

• grupy zorganizowane

 

• kibice za wyjątkiem imprez zamkniętych

• osoby fizyczne.

 

2. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub osoby, które są pod wpływem środków odurzających,

 

• z przeciwwskazaniami lekarskimi.

 

§ 4

 

 

1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego (czyste i niebrudzące nawierzchni, nie pozostawiające ciemnych rys)

 

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

• punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

 

• utrzymania czystości w obiekcie,

• zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

 

• odpowiedzialności za stan czystości i porządek w przebieralniach oraz w pomieszczeniach ,

• przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i porządkowych.

 

3. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektu sportowego i prowadzącego zajęcia.

4. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali.

 

5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy: zawodów, imprez sportowych i innych.

6. Osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni lub w wydzielonej części sali.

 

7. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie niećwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela (instruktora), w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji (treningu) pozostają do jego dyspozycji.

8. W szatniach oraz korytarzu mogą przebywać grupy, które uczestniczą w zajęciach lub imprezach sportowych. W czasie trwania lekcji lub zajęć, szatnia jest opuszczana przez uczestników i zamykana na czas ich trwania.

 

9. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach obiektu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie nie ponosi odpowiedzialności.

10.  O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

 

11.  Z urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

12. Środki higieny i czystości (szampony, mydła itp.), używane przez osoby korzystające z urządzeń sanitarnych, powinny mieć plastikowe opakowania.

 

 

§ 5

 

 

Zabrania się:

 

1. Wnoszenia na halę widowiskowo- sportową:

• wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,

 

• materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

• środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 

• butelek, puszek, itp. wykonanych z kruchego, bądź twardego materiału,

• napojów alkoholowych,

 

2. Regulowania zaworów, przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone.

3. Wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających.

 

4. Wchodzić na płytę boiska bez zezwolenia.

5. Wprowadzania na teren hali sportowej zwierząt.

 

6. Spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

§ 6

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego lub sądowego.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie oraz z jej wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem, a osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje uczestników zajęć sportowych

4. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

 

5. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.

6. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z powyższym REGULAMINEM, zaakceptowania go i przestrzegania.

 

7. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.

Zatwierdził:

Dyrektor

 

/-/ Krzysztof Kubiak