Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11  49-100 Niemodlin

ogłasza przetarg na:

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku gospodarczym na terenie

Basenu w Lipnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności

handlowo-gastronomicznej

I. WYNAJMUJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Reymonta 11  49-100 Niemodlin

tel./668855115 ; 77 3070602

e-mail: biuro@osir-niemodlin.pl

II. PRZEDMIOT NAJMU

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy  zlokalizowany  w budynku

gospodarczym basenu odkrytego w Lipnie, składający się z:

- pomieszczenia pierwszego - konsumpcyjnego

- pomieszczenia drugiego – zaplecza kuchennego

III. OKRES NAJMU

Umowa najmu zostanie zawarta na czas  funkcjonowania basenu w sezonie letnim 2020 z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Przewidywany termin uruchomienia powinien być uzgodniony z wynajmującym

IV. WARUNKI NAJMU

WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE

1. Najemca przed rozpoczęciem działalności handlowo-gastronomicznej w lokalu uzyska

wszystkie niezbędne pozwolenia i badania:

a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

b) inne wymagane.

2. Odpowiednie dokumenty Najemca przedłoży Wynajmującemu przed dniem

rozpoczęcia działalności w lokalu.

3. Najemca w okresie najmu jest zobowiązany do prowadzenia niezbędnych prac

remontowych i konserwacji użytkowanych urządzeń, niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej.

4. Najemca zobowiązany jest wykonywać działalność handlowo-gastronomiczną

w sposób umożliwiający prowadzenie statutowej działalności Wynajmującego.

5. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddać lokalu w całości lub części

osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.

6. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego dokonać żadnych zmian adaptacyjnych

w lokalach objętych umową najmu.

7. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia nakładów związanych z używaniem lokalu

w uzgodnieniu z Wynajmującym w szczególności: napraw urządzeń grzewczych

i elektrycznych (wyłączniki, zabezpieczenia el., gniazda), uzupełnienia oszklenia

drzwi i okien, naprawy lub wymiany uszkodzonych okuć, zamków, usuwania

niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych.

8. Najemca zobowiązany jest dbać o czystość terenu wokół lokalu w związku

z prowadzoną przez siebie działalnością handlowo-gastronomiczną.

9. Najemca zobowiązuje się do utrzymania w należytej czystości  kontenerów sanitarnych.

10. Najemca obowiązany jest do prawidłowego korzystania z podjazdów do budynku

w celu zaopatrzenia lokalu.

11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w przedmiocie

najmu i w takim przypadku ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego

wynajmowanych pomieszczeń nie później niż do 7 dni.

12. Po upływie terminu umowy najemca przekaże lokal wynajmującemu w stanie nie

pogorszonym.

13. W związku z wynajęciem przedmiotu najmu, Wynajmujący zobowiązuje się wobec

Najemcy do ustanowienia świadczeń dodatkowych:

a) udostępnienia energii elektrycznej,

b) udostępnienia dojazdu do przedmiotu najmu,

c) dostarczenia wody,

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:                                   

1. Koncepcję prowadzenia działalności gastronomicznej

2. Proponowana kwota opłaty miesięcznej za wynajem lokalu na rzecz wynajmującego.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej.

4. Wykaz wykonywanych usług o podobnym charakterze w ciągu ostatnich 3 lat.

5. Najemca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej     ( najlepiej jak aktualnie prowadzi stacjonarną działalność gastronomiczną )

 

Oferty należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na Wynajmującego na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji 49-100 Niemodlin ul. Sportowa 1

i oznaczonej hasłem:

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku gospodarczym na terenie

Basenu w Lipnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności

handlowo-gastronomicznej

Najemca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

że Wynajmujący otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.

Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta

z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

Do kontaktów z oferentami uprawniony jest dyrektor OSiR

Krzysztof  Kubiak Tel. 668855115  w godz. 8.00 – 15.00

Wizja obiektu może być przeprowadzona w terminie wcześniej uzgodnionym

z Wynajmującym.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA, OTWARCIA

OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2020 r. o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpi

w dniu 02.03.2020. o godz. 10.00  w Ośrodek Sportu i Rekreacji Niemodlin ul. Sportowa 1

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.  

VII. WYBÓR OFERTY

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest  spełnienie warunków zawartych w punkcie V – 1-5.

Wynajmujący podpisze umowę na najem pomieszczeń z oferentem, który

spełni wymagania Wynajmującego oraz zaproponuje najwyższą cenę czynszu.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny 

Dyrektor OSiR                                                                                                                        
mgr Krzysztof Kubiak.

Do pobrania DOCXOGŁOSZENIE O PRZETARGU Bar 2020 d.docx (17,39KB)

Administrator Marcin Janik. 


Data publikacji: 26-02-2020 09:37
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 27-02-2020 08:50
Modyfikował: Marcin Janik