Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Zapisy Niemodlińska 10

logo_Niemodlińska Dycha 2.jpeg

Szanowni Państwo,

ruszyły zapisy do V Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego "Niemodlińska Dycha" POD PATRONATEM BURMISTRZ NIEMODLINA
PANI DOROTY KONCEWICZ.
Organizatorem imprezy jest Gmina Niemodlin a współorganizatorami OSiR Niemodlin, SZS Niemodlin, UKS Jedynka Niemodlin i Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Bieg odbędzie się w dniu 21 Września 2019 r. w Niemodlinie, długość trasy to dystans 10,2 km, a trasa wiedzie ulicami: 

 • nr 1516  ul. Reymonta – start Hala Widowiskowo – Sportowa ok. 100 m
 • skręt w lewo w  nr 46 ul. Reja – dalej aleja Wolności – ok. 300 m skręt w lewo
 • ul. Reja,
 • nr  405 ul.  Aleja Wolności na Tułowice
 • nr   ul. Korfantego ( aleja słoneczna )
 • droga gruntowa przez Folwark do ul. Daszyńskiego skręt w lewo –   ok. 200 m
 • nr  1515 ul. Daszyńskiego na Lipno skręt w lewo – ok. 5 km
 • nr  1717  Lipno skręt w lewo – ok. 1 km
 • droga polna Lipno – Wydrowice  - ok. 1 km
 • przecinamy drogę wojewódzką nr 405 do RSP Wydrowice skręt w lewo – ok. 200 m
 • ścieżką rowerową szlak zielony do ul. Konopnickiej nr 104259 – ok. 1 km
 • nr 104259 ul. Konopnicka do ul. Reymonta nr 1516– ok. 200 m
 • nr 1516 ul. Reymonta – meta obok Hali Widowiskowo – Sportowej                ok. - 500 m

Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy, oraz link do strony gdzie przyjmujemy zapisy.

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4849&fbclid=IwAR01_GFKFtgqoeuiDWMvot_EiGV1MXjgS4kPmXu-RDzvZO9IOhrCb1MvlUY

 

Regulamin

V  OGÓLNOPOLSKI  BIEG ULICZNY „ NIEMODLIŃSKA DYCHA”

POD PATRONATEM BURMISTRZ NIEMODLINA

PANI DOROTY KONCEWICZ

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy: V Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Niemodlińska Dycha, zwanej dalej Biegiem, jest Gmina Niemodlin a współorganizatorami OSiR Niemodlin, SZS Niemodlin, UKS Jedynka Niemodlin i Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

I. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja Gminy Niemodlin jako przyjaznej dla biegaczy.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 21 Września 2019 r. w Niemodlinie.

2. Długość trasy:  10,2 km

3. Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie na stronie internetowej                              www.osir-niemodlin.pl oraz www.niemodlin.pl najpóźniej na 14 dni przed Biegiem.

4.  Start biegu na dystansie 10,2 km nastąpi o godz. 14:00. Trasa:

Przebieg Trasy:

 • nr 1516  ul. Reymonta – start Hala Widowiskowo – Sportowa ok. 100 m
 • skręt w lewo w  nr 46 ul. Reja – dalej aleja Wolności – ok. 300 m skręt w lewo
 • ul. Reja,
 • nr  405 ul.  Aleja Wolności na Tułowice
 • nr   ul. Korfantego ( aleja słoneczna )
 • droga gruntowa przez Folwark do ul. Daszyńskiego skręt w lewo –              ok. 200 m
 • nr  1515 ul. Daszyńskiego na Lipno skręt w lewo – ok. 5 km
 • nr  1717  Lipno skręt w lewo – ok. 1 km
 • droga polna Lipno – Wydrowice  - ok. 1 km
 • przecinamy drogę wojewódzką nr 405 do RSP Wydrowice skręt w lewo – ok. 200 m
 • ścieżką rowerową szlak zielony do ul. Konopnickiej nr 104259 – ok. 1 km
 • nr 104259 ul. Konopnicka do ul. Reymonta nr 1516– ok. 200 m
 • nr 1516 ul. Reymonta – meta obok Hali Widowiskowo – Sportowej                ok. - 500 m

 

 

III. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od strzału startera.

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

1. Na trasie Biegu na dystansie 10.2 km rozstawiony będzie jeden punkt odżywiania ( woda ) na 6-tym km.

2. Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W  Biegu głównym na dystansie 10,2 km mogą startować osoby, które urodziły się w roku 2003 lub wcześniej  (uczestnik musi mieć ukończone 16 lat )

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Rejestrację internetową prowadzi firma Data Sport. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.

4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 16 września 2019 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu zawodów 21 września pod warunkiem dostępności miejsc.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Gminę Niemodlin.

8. W Biegu  obowiązuje limit 250 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.

9. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących porach:

 • 21 września (sobota) w godzinach 10.00 – 13.00

10. Adres Biura Zawodów: Hala Widowiskowo – Sportowa Niemodlin ul. Reymonta 11

11. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające między innymi:

 • koszulkę pamiątkową
 • napój
 • pamiątkowy medal
 • bon na posiłek

12. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze.

13. Elektroniczny chip będzie wbudowany w numer startowy . Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem podlega zwrotowi.

14. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

15. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu. Formularz do pobrania.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

 

 

VI. KLASYFIKACJE

1.W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet

b. Klasyfikacje wiekowe –  w biegu głównym na dystansie 10,2 km:

 • K-20, M-20 (rocznik 1990 – 2003)
 • K-30, M-30 (rocznik 1989 – 1980)
 • K-40, M-40 (rocznik 1979 – 1970)
 • K-50, M-50 (rocznik 1969 – 1960)
 • K-60, M-60 (rocznik 1959 i starsi)

         Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

c. W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej w przypadku K-60 i M-60.

2. Dodatkowa klasyfikacja: Najszybszy Niemodlinianin i Najszybsza Niemodlinianka w biegu głównym na dystansie 10,2 km wyłonione zostaną osoby, które w tej klasyfikacji zajmą   I miejsce. Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w Gminie Niemodlin wg dokumentu tożsamości.

3. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pakiet startowy.

2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn biegu głównego na dystansie         10,2 km za zajęcie miejsc I-VI zostaną uhonorowani pucharami oraz gotówką lub bonami zakupowymi do realizacji w wyznaczonych sklepach sportowych Opola. Wartość  nagród:

                     

                        1. Miejsce 800 zł

                        2. Miejsce 600 zł

                        3. Miejsce 400 zł

                        4. Miejsce 300 zł

                        5. Miejsce 200 zł

                        6. Miejsce 100 zł

Nagrody zwycięzcom zostaną przekazane w formie gotówki lub dyplomów ,na podstawie których można będzie dokonać zakupów we wskazanych sklepach.

3. W Biegu głównym na dystansie 10,2 km zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki i medale.

4. W klasyfikacji Najszybszy Niemodlinianin i Najszybsza Niemodlinianka w biegu głównym na 10,2 km zdobywcy I miejsc zostaną uhonorowani statuetkami i nagrodami rzeczowymi.

5. Zwycięzcy w kategoriach generalnych mogą być również nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.

6. Statuetką i nagrodami rzeczowymi, wyróżnieni zostaną najstarszy zawodnik i najstarsza zawodniczka, oraz najmłodszy zawodnik i najmłodsza zawodniczka. którzy ukończą Bieg.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

VIII. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej.

Opłata wpisowa wynosi:

 • 30 zł pierwszych 100 zarejestrowanych i opłaconych Uczestników.
 • 40 zł powyżej setnej osoby zarejestrowanej
 • 50 zł w dniach 20 i 21 września 2019 r. w Biurze Zawodów w przypadku dostępności miejsc (płatność tylko gotówkowa)

2. Limit numerów startowych wynosi 250 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data dotarcia opłaty wpisowej.

W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

3. Wpłat można dokonać na https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1910  lub za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych na platformie Data sport do dnia 19 września 2019 r. Po tym terminie płatności internetowe nie będą możliwe.

4. Osobom urodzonym w roku 1954 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej  stawki.

5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.osir-niemodlin.pl co następuje po maksymalnie 3 dniach po dokonaniu opłaty.

6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.

3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 25 września 2019 do godz. 18.00 na adres mailowy osirniemodlin@wp.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 28 września 2019 r.

6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i łaźni.

7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

9. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

12. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

13. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

15. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

16. Kontakt z organizatorem :

                                  a) www.osir-niemodlin.pl

                                 b)

                                 c) 77/ 4600124, 77/ 3070602

                                 d)  504640837,  668855115

DOCXRegulamin bieg 2019 (1).docx (25,90KB)

Administrator Marcin Janik. 


Data publikacji: 29-04-2019 13:54
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 29-04-2019 14:04
Modyfikował: Marcin Janik