Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Umiem Pływać

p2.jpeg

Od 11.03.2019 już szósty rok z rzędu, dzieci z trzecich klas szkół Gminy Niemodlin rozpoczęły naukę pływania. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program będzie kierowany do dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Jest to program finansowany przez Ministerstwo Sportu, Gminę Niemodlin a operatorem w tym roku jest Opolski LZS. Bierze w nim udział 43 dzieci ze szkół Gminy Niemodlin. Zajęcia odbywają się na basenie w Tułowicach w poniedziałki w miesiącach marzec – maj pod okiem instruktorów pływania. Każdy z uczestników odbędzie 20 lekcji pływania.

 

Administrator Marcin Janik. 


Data publikacji: 14-03-2019 12:09
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 14-03-2019 12:15
Modyfikował: Marcin Janik