Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Cennik wynajmu hali 2019

ZARZĄDZENIE NR V/109/19

BURMISTRZA NIEMODLINA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu w obiektach sportowych na terenie Gminy Niemodlin

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) oraz § 3 zarządzenia nr IV/558/18 Burmistrza Niemodlina z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu, Burmistrz Niemodlina zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki za wynajem obiektów sportowych na terenie Gminy Niemodlin (Hala Widowiskowo – Sportowa w Niemodlinie, sala gimnastyczna i sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Graczach oraz w Szkole Podstawowej w Rogach):

Tabela A

Hala Widowiskowo – Sportowa w Niemodlinie

 

stawka czynszu za 1 godzinę zegarową

1

Najem jednorazowy dla mieszkańców Gminy, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę na terenie Gminy

50,00 zł

2

Najem jednorazowy dla osób fizycznych,  osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mających swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Gminą

60,00 zł

3

Kluby sportowe zorganizowane mające swoją siedzibę na terenie Gminy

20,00 zł

4

Grupy sportowe z zewnątrz (obozy sportowe) – wynajem do 10 dni

50,00 zł

5

Grupy sportowe z zewnątrz (obozy sportowe) – wynajem od 10 dni

40,00 zł

6

Grupy sportowe stałe – dorośli mające swoją siedzibę na terenie Gminy – wynajem przez okres 1 miesiąca

40,00 zł

7

Grupy sportowe stałe – dorośli mające swoją siedzibę poza Gminą – wynajem przez okres 1 miesiąca

60,00 zł

8

Jeden sektor hali sportowej

35,00 zł

9

Stanowisko ze stołem do tenisa stołowego

5,00 zł

10

Szkoły i inne gminne jednostki organizacyjne

nieodpłatnie

 

Tabela B

Opłaty za umieszczanie reklam - Hala Widowiskowo – Sportowa w Niemodlinie (banery dostarcza najemca)

 

1

Reklama wewnątrz hali – do 7 dni

50,00 zł

2

Reklama wewnątrz hali – na okres 1 miesiąca

100,00 zł miesięcznie

3

Reklama na zewnątrz hali – do 7 dni

50,00 zł

4

Reklama na zewnątrz hali – na okres 1 miesiąca

100,00 zł miesięcznie

 

Tabela C

Hala Widowiskowo – Sportowa w Niemodlinie

 

1

Stanowisko celem umieszczania automatu do sprzedaży (vendingowego)

105,00 zł miesięcznie

     

 

Tabela D

Sala gimnastyczna i sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Graczach oraz w Szkole Podstawowej w Rogach

 

stawka czynszu za 1 godzinę zegarową

1

Sale lekcyjne, sala gimnastyczna

25,00 zł

     

 

§ 3. Imprezy, których organizatorem lub współorganizatorem jest Burmistrz Niemodlina są zwolnione z opłat.

§ 4. Stawki czynszu oraz opłat wymienionych w § 1 uwzględniają podatek VAT.

§ 5. Wysokość stawki czynszu oraz opłat innych niż wymienione w § 1, jeżeli stawka nie została ustalona w innych zarządzeniach, ustala się w negocjacjach z Burmistrzem.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek, będących administratorami ww. obiektów sportowych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Administrator Marcin Janik. 


Data publikacji: 13-03-2019 10:05
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 24-02-2020 09:37
Modyfikował: Marcin Janik