Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie na

OSIR Niemodlin.jpeg

                                                                                               INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie zaprasza do składania ofert w  trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(poniżej 30.000 euro  ) na :

  

     Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2018.

 

 

1. Dane Zamawiającego:

 

Konto bankowe:  Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddz. W Niemodlinie

Nr konta bankowego:  71 8890 0001 0008 7258 2000 0002

NIP: 9910482101 ,      REGON: 160384657

Dokładny adres do korespondencji:

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11  49-100 Niemodlin

Telefon –   77 4600124 lub 77 3070602 do korespondencji w sprawie zamówienia mail:  osirniemodlin@wp.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.osir-niemodlin.pl

 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje

 

Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2018.

 

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi ratownictwa wodnego związane z

zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w Lipnie

 poprzez dyżury  ratowników WOPR w okresie 09 czerwca – 02.września 2018, w godz.10.00 – 19.00. W dniach 09.06 – 24.06. Basen będzie czynny ( przy ładnej pogodzie ) tylko w soboty i niedziele, natomiast od 25.06. codziennie.

 

 Obiekt składa się z 2 niecek basenowych :

 

1. Basen pływacki o wymiarach 100x40 m,

2. Basen rekreacyjny /kształt owalny/ - brodzik dla dzieci

 

Szczegółowy zakres obowiązków ratownika określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja

1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,

kąpiących się i uprawiających sporty wodne / Dz.U. nr 57 poz. 358 z 1997r. oraz ustawa z dnia 18.08.2011 O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – Dz. U. 2011 Nr 208 Poz. 1240.    

 

Do podstawowych obowiązków ratowników należy:

 

a) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłocznie reagowanie na każdy sygnał wzywania

pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

b) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,

c) kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,

d) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,

e) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu (np.

granicy strefy dla umiejących pływać)

f) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie basenu

g) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych

informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych),

h) codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby -

przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,

i) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów

mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,

j) bieżące prowadzenie dziennika pracy.

 

2.3 Wyposażenie obiektu w sprzęt ratowniczy i medyczny zapewnia Zamawiający.

 

2.4 Proponowany sposób wykonania usługi: Proszę wziąć pod uwagę propozycję cenową w rozbiciu na dni pogody oraz niepogody oraz wykonywania usługi w dni powszednie w mniejszym zakresie godzinowym niż w weekendy. W pierwszym wypadku pełna usługa, w drugim gotowość – opłata minimalna. Istnieje możliwość przygotowania noclegów.

 

2.5 W ofercie cenowej proszę określić stawkę godzinową wykonania usługi ( w rozbiciu na funkcje np. ratownik starszy, młodszy) proponowaną przez oferenta- co będzie stanowiło podstawę dla porównania ofert !!!  Określamy również cenę całej usługi.

 

 

2.6 Zaleca się, aby wykonawca zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie

dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia

umowy i wykonania zamówienia.

 

2.7 Zawartość dokumentów ofertowych

Zestaw materiałów ofertowych obejmuje:

2.7.1 Koncepcje  wykonania usługi

2.7.2 Wzór oferty

2.7.3 Załącznik Nr1

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie :

09 czerwca - 02 września 2018

 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

4.1.1 Spełniają warunki określone w art. 12  Ustawy, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

 

4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

 

4.2.1 W zakresie warunków  wskazanych  w punkcie 4.1.1 wymagane jest:

 

a) dysponowanie ratownikami, nie mniej niż 7( siedem) osób , posiadającymi wymagane uprawnienia, potwierdzone posiadaniem książeczki ratownika WOPR z aktualnymi wpisami, tj. posiadają stopień ratownika uprawniający do pełnienia obowiązków ratownika na pływalniach i kąpieliskach.

b) wykazanie się wykonywaniem podobnych usług w zakresie ratownictwa wodnego, poprzez udokumentowanie np. stosownych umów, wpisów do książeczek WOPR, zaświadczeń  itd

c) wypełnieniem załącznika nr 1 wskazując w nim osoby z uprawnieniami, które będą wykonywały usługę

 

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest

Dyrektor OSiR Pan Krzysztof Kubiak Tel.668855115

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

 

7.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem

    oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie

    odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i

    złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego

    tytułu względem Zamawiającego.

 

7.2 Dokumenty składające się na ofertę. Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi

    następujące dokumenty:

 

a) Koncepcje wykonania usługi

b) Oferta sporządzona wg załączonego wzoru,

            c) Formularz Nr 1

7.3 Ofertę należy umieścić w  zapieczętowanym  opakowaniu (np. koperta)  oznaczonym napisem: „

Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2018  

 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

8.1 Ofertę należy złożyć w  Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, ul. Sportowa 1 - Stadion,

49-100 Niemodlin w sekretariacie w godz. urzędowania tj. 8.00-15.00    do dnia 11.05.2018 r.

8.2 Oferty zostaną otwarte w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, ul. Reymonta 11

 49-100 Niemodlin   w dniu 14.05.2018

 

9. Wybór Oferenta

 

 

9.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową( def. określone art. 632 K.C.)musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

 

9.2 . Przy wyliczaniu ceny oferty należy uwzględnić polisę OC na czas wykonywania   umowy.

 

9.3 Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który zaproponuje najniższą stawkę godzinową  oraz najniższą cenę wykonania całej usługi  i spełni oczekiwania zamawiającego.

 

 

10. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

10.1 Po otwarciu ofert  zamawiający  zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę w terminie do 5 dni, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

10.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do

zawarcia i podpisania przez niego umowy   

 

10.3 Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę  do 7 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy

 

 

 

                                                                                                                  Dyrektor OSiR

                                                                                             

                                                                                                                 Krzysztof Kubiak

 

                                     O F E R T A

 

 

Do …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres zamawiającego)

 

Ofertę składa:

Nazwa wykonawcy (wykonawców) ………………………………………………..................................

……………………………………………………………………………………………….............................

(adres)

Odpowiadając na ogłoszenie o Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w

sezonie letnim 2018 , zgodnie z wymaganiami:

 

1) Oferujemy wykonanie  zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową ( def.art 632 K.C.)

 brutto:

………………………………………. PLN (słownie: …………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………….złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

……23 %, tj. ……………………….. złotych

(słownie: …………………………………………………………………………………….... złotych).

2) Stawka godzinowa kształtuje się średnio na poziomie(brutto) ………………….złotych

    (słownie ………………………………………………złotych                                                                     W tym (stawka godzinowa w rozbicie na funkcje)

                       a)…………………………złotych(brutto)

                       b)…………………………złotych(brutto)

                       c)…………………………złotych(brutto)

 

 

3) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do

wykonania zamówienia w terminie 09 czerwca - 02 września 2018 r.

 

4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami

ofertowymi i w pełni je akceptujemy.

 

5) Składamy niniejszą ofertę  we własnym imieniu/jako

 …………………………………..………. .

 

6) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

7) Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.

 

 

8) Oświadczamy że posiadamy doświadczenie i wiedzę w wykonywaniu określonych w ofercie usług gdyż w poprzednich latach   wykonywaliśmy podobne zamówienia:

 

                             a)………..

 

                             b)………..

 

                             c)…………                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

11) Oświadczamy że dysponujemy grupą co najmniej 7(siedmiu) osób posiadających uprawnienia do wykonania przedmiotowej usługi ( załącznik nr 1)

 

12) Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę

kierować na adres:

osoba do kontaktu

……………………………………

……………………………………

……………………………………(podać adres)

tel.: ………………………………

faks: …………………………….

e-mail: …………………………

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty  w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

 

 

 

Niniejsza oferta obejmuje następujące oświadczenia, dokumenty i informacje

(dalej Załączniki):

Załączniki:

1) ………………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………………………………

4) ………………………………………………………………………………………………………………

5) ………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                      

 

                                                                                                                  Załącznik Nr 1

 

                                                            

 

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH USŁUGĘ

 

 

 

 

 

LP

 

 

 

 

Imię i nazwisko

Adres  zamieszkania

 

 

Data

urodzenia

 

 

Nr książeczki WOPR

Stopień WOPR

 

 

Podstawa

dysponowania

osobą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis …………………………………………………………….

/osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy/

 

Data…………………………………………………………………

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Działając w imieniu ……………………………………………………………………. i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że wskazane powyżej osoby posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do wykonania usługi .

 

Podpis ……………………………………………..Data…………..

 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Dokumenty do pobrania:

DOCXINFORMACJE WPROWADZAJĄCE basen przetarg 2018.docx (19,49KB)

DOCXO F E R T A basen 2018 wzór.docx (13,45KB)

DOCXS P E C Y F I K A C J A BASEN 2018.docx (31,87KB)

Administrator Marcin Janik. 

 


Data publikacji: 13-04-2018 13:32
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 13-04-2018 13:41
Modyfikował: Marcin Janik